Back to the top

Privacy Policy – Polish

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje postępowanie z informacjami w ramach witryn internetowych i aplikacji mobilnych, które odsyłają do niniejszej Polityki prywatności (zwanych dalej z osobna „Witryną”). Administratorem danych tej witryny internetowej jest Click Boarding, LLC z siedzibą pod adresem 7500 Flying Cloud Drive STE #975, Minneapolis, MN, 55344 („Click”).

Click mocno wierzy w ochronę prywatności użytkownika i poufności jego Danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że użytkownicy mogą mieć wątpliwości dotyczące prywatności i bezpieczeństwa w odniesieniu do informacji, które gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy osobom trzecim w celu umożliwienia nam oferowania i zapewniania naszych produktów i usług użytkownikowi. Biorąc pod uwagę te wątpliwości, opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Dane osobowe to dowolne połączenie informacji, które znajdują się w posiadaniu albo prawdopodobnie mogą znaleźć się w posiadaniu Click i mogą zostać wykorzystane do określenia tożsamości konkretnej osoby, kontaktowania się z nią albo do jej lokalizacji („Dane osobowe”) i będą traktowanie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Obejmuje to wszelkie formy wyrażenia opinii na temat takiej osoby. Żadne informacje, których nie można wykorzystać w celu określenia tożsamości konkretnej osoby (takie jak zbiorcze informacje statystyczne), nie stanowią Danych osobowych.

Cel gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

Click gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Dane osobowe użytkownika (w tym osób powiązanych z użytkownikiem, z których wszystkie są określane w niniejszej Polityce prywatności jako „użytkownik”) w ramach swojej normalnej działalności w następujących celach:

 • Nawiązywanie i prowadzenie komunikacji z użytkownikiem;
 • Umożliwienie użytkownikowi dostępu do usług Click, do których użytkownik ma prawo dostępu;
 • W przypadku, gdy użytkownik zamówił usługę od Click albo zapytał o możliwość zatrudnienia w Click – pomoc w wypełnianiu wniosku, ocena możliwości danego zatrudnienia, przetwarzanie i świadczenie nabytych usług, jak również odnowienie usługi (w stosownych przypadkach);
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące możliwości zatrudnienia, platform wdrożeniowych i innych usług;
 • Przedstawianie propozycji dotyczących przyszłych potrzeb w zakresie usług;
 • Umożliwienie naszym jednostkom stowarzyszonym powiadamiania Państwa o niektórych produktach albo usługach oferowanych przez nasze jednostki stowarzyszone;
 • Przetwarzanie transakcji za pośrednictwem usługodawców;
 • Spełnianie wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania;
 • ochrona przed oszustwami, działaniami podejrzanymi albo innymi działaniami niezgodnymi z prawem;
 • sporządzanie statystyk do analiz dotyczących naszych ośrodków i naszej działalności; oraz
 • Wszystkie powyższe kategorie nie danych i zgód przekazywanych nadawcom wiadomości tekstowych; dane te nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyłączeniem agregatorów i dostawców usług wiadomości tekstowych.
Zakres gromadzonych danych

Dane gromadzone przez Click z tej Witryny należą do dwóch kategorii: (1) dane przekazane dobrowolnie przez odwiedzających naszą Witrynę oraz (2) dane umożliwiające śledzenie, zebrane podczas poruszania się użytkowników po naszej Witrynie.

Dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika

Korzystając z tej Witryny użytkownik może zdecydować się przekazać nam dane, które pomogą nam zaspokoić jego potrzeby. Gromadzone przez nas Dane osobowe będą zależeć od wybranego przez użytkownika sposobu korzystania z tej Witryny.

 • W przypadku żądania przez użytkownika informacji na temat naszych usług albo możliwości zatrudnienia
  • Jeśli użytkownik zażąda informacji na temat naszych usług albo możliwości zatrudnienia, wymagamy od niego podania imienia i nazwiska, adresu e-mail i kraju, w którym mieszka, abyśmy mogli wysłać mu żądane materiały i ustalić, który z obecnych klientów Click umożliwia użytkownikowi dostęp do Witryny.
 • W przypadku rejestracji użytkownika u nas lub zażądania przez niego usług
  • Jeśli użytkownik zarejestruje się w Witrynie (np. za pośrednictwem zakładki „Kariera”) albo zażąda usługi dostępnej w Witrynie, możemy zapytać go o imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, numer telefonu i powód komunikacji, a także o informacje na temat stanowiska i przedsiębiorstwa, z którym jest powiązany, i wszelkie inne informacje, które są zasadnie niezbędne, aby umożliwić nam świadczenie usługi na rzecz użytkownika. Na formularzu przesyłania danych wskazujemy za pomocą gwiazdki, które dane są opcjonalne, a które obowiązkowe. Dane te mogą obejmować dane podawane we wnioskach albo innych formularzach i mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail i informacje dotyczące płatności.
  • Wszelkie dane osobowe przesłane nam przez użytkownika będą wykorzystywane do celów wskazanych w Witrynie internetowej albo w niniejszej Polityce prywatności.
  • Jeżeli po zapytaniu dotyczącym uzyskania usługi z naszej strony użytkownik będzie kontynuować kontakt, możemy gromadzić Dane osobowe istotne dla wymaganych przez niego usług, takie jak: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail, adres rozliczeniowy czy dane dotyczące płatności, w zależności od produktu. Będziemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w celu zarządzania jego kontem, przetwarzania wniosków itp. oraz ogólnego zarządzania jego relacją z nami.

Dane dotyczące poruszania się w Witrynie internetowej

Podczas poruszania się prze użytkownika po Witrynie możemy również gromadzić dane za pomocą powszechnie używanych narzędzi do gromadzenia danych, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne (zwane łącznie „Danymi dotyczącymi poruszania się w Witrynie internetowej”). Dane dotyczące poruszania się w Witrynie internetowej obejmują standardowe dane z przeglądarki internetowej (takie jak typ przeglądarki i jej język), adres protokołu internetowego (Internet Protocol, IP) oraz działania wykonywane przez użytkownika w Witrynie (takie jak przeglądane strony internetowe i klikane łącza).

Podobnie jak wiele innych firm, możemy używać plików cookie w tej Witrynie. Pliki cookie to fragmenty danych udostępniane między przeglądarką internetową użytkownika a witryną internetową. Korzystanie z plików cookie umożliwia szybsze i łatwiejsze korzystanie z witryny przez użytkownika. Plik cookie nie są w stanie odczytywać danych z twardego dysku komputera użytkownika.

Istnieją różne rodzaje plików cookie o różnych funkcjach:

 • (i) Sesyjne pliki cookie: są one przechowywane na komputerze użytkownika wyłącznie podczas jego sesji sieci Web. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zazwyczaj przechowują anonimowy identyfikator sesji, pozwalający na przeglądanie witryny internetowej bez logowania się na każdej stronie. Nie gromadzą żadnych informacji z komputera użytkownika.
 • (ii) Trwałe pliki cookie: trwały plik cookie jest przechowywany na komputerze użytkownika w postaci pliku i pozostaje na nim po zamknięciu przeglądarki. Ten pliki cookie może być odczytany przez witrynę internetową, która go stworzyła, kiedy znowu Państwo odwiedzą tę witrynę.
 • (iii) Własne pliki cookie: funkcją tego rodzaju plików cookie jest zapamiętywanie preferencji użytkownika dotyczących określonej witryny internetowej na potrzeby podmiotu, do którego należy ta witryna internetowa. Są przechowywane i przesyłane między serwerami Click’s i twardym dyskiem komputera użytkownika. Są wykorzystywane wyłącznie do personalizacji, zgodnie z ustawieniami użytkownika. Te pliki cookie mogą być sesyjnymi albo trwałymi plikami cookie.
 • (iv) Pliki cookie osób trzecich: funkcją tego rodzaju plików cookie jest zapamiętywanie interakcji użytkownika z określoną witryną internetową na potrzeby podmiotu, do którego nie należy ta witryna internetowa. Są przechowywane i przesyłane między serwerem podmiotu zewnętrznego i twardym dyskiem komputera użytkownika. Te pliki cookie to zazwyczaj trwałe pliki cookie.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności, nie używamy w naszych Witrynach internetowych plików cookie podmiotów trzecich, natomiast używamy sygnałów nawigacyjnych dostarczanych przez osoby trzecie (patrz poniżej, w części dotyczącej sygnałów nawigacyjnych).

Ta witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron internetowych świadczoną przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy w witrynie sposobu wykorzystywania witryny przez użytkowników. Generowane przez pliki cookie dane dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z witryny (w tym adres IP użytkownika) będą przesyłane do spółki Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystać te dane do określenia, w jaki sposób korzystasz z witryny internetowej, sporządzenia raportów na temat aktywności w witrynie oraz do świadczenia Click oraz jej jednostkom stowarzyszonym innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom zewnętrznym wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa, albo gdy wspomniane podmioty zewnętrzne przetwarzają te informacje w imieniu Google. Mogą Państwo odmówić zgody na stosowanie plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że spowoduje to brak możliwości korzystania w pełni z funkcji tych witryn internetowych. Korzystając z tej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na jego temat przez Google w sposób i do celów określonych powyżej.

Najpopularniejsze przeglądarki próbowały wdrożyć projekt standardu „Nie śledź” („DNT”) konsorcjum World Wide Web („W3C”) w swoich najnowszych wydaniach. Ponieważ ten standard nie został ukończony, Witryny Click nie są kompatybilne z DNT, a zatem nie rozpoznają ustawień DNT.

Więcej informacji na temat tych kategorii plików cookie oraz więcej ogólnych informacji o plikach cookie można znaleźć pod adresem allaboutcookies.org. 

Wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów:

 • Gdy jest to ściśle niezbędne
  • Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po Witrynie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów Witryny. Bez tych plików cookie usługi, z których chce skorzystać użytkownik, takie jak uzyskanie wyceny albo logowanie się do konta, nie mogą być świadczone. Te pliki cookie nie służą do gromadzenia Państwa danych w celu wykorzystania ich do celów marketingowych ani zapamiętywania przeglądanych przez Państwa witryn internetowych.
 • Wyniki
  • Te pliki cookie gromadzą informacje na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, na przykład które strony odwiedzają najczęściej oraz na których stronach otrzymują komunikaty o błędach. Umożliwiają nam również rejestrowanie i liczenie użytkowników odwiedzających Witrynę, co umożliwia nam obserwowanie, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, aby udoskonalić funkcjonowanie naszej Witryny. Tego rodzaju pliki cookie nie gromadzą informacji umożliwiających identyfikację osoby, ponieważ wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe i służą do udoskonalenia funkcjonowania naszej Witryny.
 • Funkcjonalne
  • Te pliki cookie umożliwiają naszej witrynie zapamiętanie Państwa wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się Państwo znajdują) oraz udostępnienie Państwu ulepszonych funkcji. Przykładowo, Witryna może zapamiętać dane logowania użytkownika, aby nie musiał się za każdym razem logować na swoje konto podczas korzystania z określonego urządzenia w celu uzyskania dostępu do naszej Witryny. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane, aby zapamiętywać wprowadzone przez użytkownika zmiany rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów witryn internetowych, które użytkownik może dostosowywać. Mogą również być wykorzystywane do świadczenia usług, z których użytkownik chce skorzystać, takich jak wyświetlanie materiału wideo albo zamieszczanie komentarzy pod artykułem. Informacje gromadzone przez tego rodzaju pliki cookie są zazwyczaj zanonimizowane. Nie gromadzą one żadnych danych na temat użytkownika, które mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby reklam albo do zapamiętywania treści przeglądanych przez użytkownika w Internecie.
   Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu włączania i wyłączania plików cookie w przeglądarce, zapoznaj się z dokumentacją „Pomoc” przeglądarki internetowej albo odwiedź witrynę aboutcookies.org [hiperłącze].
 • Sygnały nawigacyjne
  • Witryna może również wykorzystywać sygnały nawigacyjne (w tym sygnały nawigacyjne dostarczane przez podmioty zewnętrzne), samodzielnie albo w połączeniu z plikami cookie, w celu gromadzenia informacji na temat korzystania z Witryny przez użytkownika i interakcji z wysyłanymi przez nas wiadomościami e-mail od Click. Sygnały nawigacyjne to przezroczyste obrazy elektroniczne, które mogą rozpoznawać określone rodzaje informacji na komputerze użytkownika, takie jak pliki cookie, kiedy użytkownik oglądał określoną Witrynę powiązaną z sygnałem nawigacyjnym oraz opis Witryny powiązanej z sygnałem nawigacyjnym. Wykorzystujemy sygnały nawigacyjne, aby obsługiwać i udoskonalać Witrynę i komunikację e-mailową. Możemy wykorzystywać informacje uzyskane za pomocą sygnałów nawigacyjnych w połączeniu z innymi danymi, które posiadamy na temat naszych klientów, aby udostępnić użytkownikowi informacje na temat Click i naszych usług. Przeprowadzimy tę weryfikację w sposób anonimowy.
 • Adresy IP
  • Gdy użytkownik odwiedza nasze Witryny, Click gromadzi informacje na temat jego adresu protokołu internetowego (Internet Protocol, IP), aby śledzić i łączyć w zbiory dane inne niż Dane osobowe. Na przykład Click korzysta z adresów IP, aby monitorować regiony, z których użytkownicy poruszają się po Witrynie. Adresy IP będą przechowywane w taki sposób, że zidentyfikowanie użytkownika na ich podstawie nie będzie możliwe.
Kalifornijskie przepisy dotyczące prywatności

Paragraf 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego wymaga, aby każdy operator witryny internetowej zezwalał swoim klientom zamieszkałym w Kalifornii na żądanie i uzyskanie od operatora listy danych osobowych, które operator ujawnił osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym; oraz adresów i nazw takich osób trzecich. Click nie udostępnia żadnych danych osobowych zebranych w tej witrynie podmiotom zewnętrznym do celów realizowanych przez nie działań z zakresu marketingu bezpośredniego.

Zgoda

Wiedza i zgoda użytkownika na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego Danych osobowych przez Click ma znaczenie. Opieramy się na następujących działaniach użytkownika jako oznakach jego zgody na nasze obecne i przyszłe praktyki dotyczące danych osobowych:

 • Dobrowolne przekazywanie nam danych osobowych;
 • Wyraźna zgoda użytkownika albo potwierdzenie wyrażone w pisemnym, ustnym albo elektronicznym procesie składania wniosków albo roszczeń; oraz
 • Ustna zgoda użytkownika uzyskana przez Click (albo naszego agenta) w określonym celu.

W przypadkach, w których Click opiera się na zgodzie na uczciwe i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, możliwość wyrażenia zgody zostanie zapewniona w momencie gromadzenia odnośnych danych osobowych. Mogą Państwo udzielić zgody za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, takiego jak opiekun prawny, agent albo pełnomocnik.

Click posiada serwery oraz inne urządzenia do przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych. W wyniku korzystania z witryny dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane albo przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z Witryny, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w kraju, który może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności, jak jego kraj zamieszkania. Jeśli użytkownik wycofa niniejszą zgodę, zobowiązuje się, że nie będzie korzystać ani odwiedzać Witryny po wycofaniu takiej zgody.

Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń prawnych albo umownych oraz uzasadnionego okresu wypowiedzenia, użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Click poinformuje użytkownika o konsekwencjach wycofania zgody. W niektórych przypadkach odmowa podania niektórych danych osobowych albo wycofanie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie albo ujawnianie danych osobowych przez Click  może oznaczać, że nie będziemy mogli świadczyć użytkownikowi żądanych usług albo udostępniać informacji.

Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę, proszę zapoznać się poniżej z częścią Pytania albo Wycofanie zgody.

Istnieje jednak szereg przypadków, w których Click nie potrzebuje zgody użytkownika na przetwarzanie czy ujawnianie Danych osobowych. Click może nie starać się o zgodę użytkownika na przetwarzanie albo przekazywanie danych osobowych w celach, które mają podstawę ustawową, takich jak:

 • Przekazanie albo przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy między użytkownikiem a Click (albo jednostkami stowarzyszonymi);
 • Przekazanie albo przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między spółką Click (lub jej jednostką stowarzyszoną) a podmiotem zewnętrznym;
 • Przekazanie albo przetwarzanie danych jest niezbędne albo prawnie wymagane z ważnych względów interesu publicznego w celu ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń albo w celu ochrony Państwa żywotnych interesów; albo
 • Przekazanie albo przetwarzanie danych jest wymagane przez obowiązujące prawo.
Ograniczenie gromadzenia i przechowywania danych osobowych

Click będzie gromadzić, wykorzystywać albo ujawniać dane osobowe, które są niezbędne do Określonych celów albo w zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli wymagamy Danych osobowych w jakimkolwiek innym celu, użytkownik zostanie powiadomiony o nowym celu i za zgodą użytkownika (w stosownych przypadkach) nowy cel stanie się Określonym celem.

Click będzie gromadzić dane osobowe za pomocą uczciwych i zgodnych z prawem środków. Zazwyczaj przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji Określonych celów. Niektóre Dane osobowe mogą jednak być przechowywane przez dłuższy okres zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umownymi albo wymogami dotyczącymi audytu.

Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne odpowiednie względem stopnia wrażliwości przechowywanych przez nas informacji. Zabezpieczenia różnią się w zależności od stopnia wrażliwości, formatu, lokalizacji, ilości, rozproszenia i sposobu przechowywania Danych osobowych. Obejmują one środki fizyczne, techniczne i zarządcze służące ochronie danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem. Zabezpieczenia te obejmują między innymi szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu SSL, szyfrowanie informacji podczas ich przechowywania, zapory sieciowe, mechanizmy kontroli dostępu, podział obowiązków i podobne protokoły bezpieczeństwa. Jednakże z uwagi na charakter Internetu i związanej z nim technologii nie możemy całkowicie zagwarantować bezpieczeństwa Danych osobowych, w związku z czym Click wyraźnie odrzuca wszelkie takie zobowiązania.

Łącza zewnętrzne

Witryny Click mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, których polityki prywatności nie kontrolujemy. Po opuszczeniu przez użytkownika naszych serwerów (swoją lokalizację można określić, sprawdzając adres URL na pasku adresu w przeglądarce internetowej) wykorzystanie wszelkich Danych osobowych przekazanych przez użytkownika podlega polityce prywatności operatora odwiedzanej witryny internetowej. Postanowienia tej polityki mogą różnić się od naszych. Jeśli użytkownik nie może znaleźć polityki prywatności którejkolwiek z tych witryn internetowych przy użyciu łącza ze strony głównej witryny internetowej, powinien skontaktować się bezpośrednio z obsługą tej witryny internetowej, aby uzyskać więcej informacji.

Dokładność, odpowiedzialność, otwartość i dostęp klienta

Nasza wiedza o zmianach niektórych Danych osobowych użytkownika (np. adresu e-mail) może kluczowa dla skutecznej komunikacji z użytkownikiem w odpowiedzi na żądanie użytkownika. Jeśli którekolwiek z danych użytkownika ulegną zmianie, może on nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres  admin@clickboarding.comProsimy informować nas o zmianach w Danych osobowych użytkownika.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych i żądania sprostowania wszelkich Danych osobowych zawartych w dokumentacji, które mogą być nieaktualne, niekompletne albo nieprawidłowe. Aby jednak zabezpieczyć Dane osobowe użytkownika, Click nie zapewnia swoim klientom dostępu online do przeglądania czy zmieniania Danych osobowych w swojej bazie danych.

Pytania albo wycofanie zgody

Użytkownik może skorzystać z prawa do wycofania zgody na określone wykorzystanie albo ujawnienie swoich danych osobowych (co może ograniczyć albo zakończyć dostarczanie produktów i usług przez Click), pisząc lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres:

marketing@clickboarding.com

Będziemy musieli zweryfikować tożsamość każdej osoby składającej takie żądanie, aby upewnić się, że nie przekazujemy danych użytkownika nikomu, kto nie ma do nich prawa. Zwykle odpowiadamy na wnioski o dostęp w ciągu 30 dni.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

W przypadku istotnej zmiany praw użytkownika wynikających z niniejszej Polityki prywatności, Click powiadomi użytkownika o takiej zmianie na 30 dni przed wejściem w życie zmian. W ramach tej informacji Click może opublikować powiadomienie o zmianie w witrynie w sposób jasny i widoczny przez okres 30 dni. Click może również zakomunikować zmianę pocztą elektroniczną albo pocztą tradycyjną, jeśli w ten sposób March komunikuje się z użytkownikiem. Należy pamiętać, że dalsze korzystanie z Witryny albo Usług po upływie tego 30-dniowego okresu oznacza zgodę na zmiany, które były przedmiotem powiadomienia.